Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Nederlandse naam
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Profiel
Habitattype
EU Code
H3150
Terug naar boven