Besluiten ter inzage en/of nog niet definitief

Op deze pagina worden alle besluiten vermeld die thans ter inzage liggen en alle besluiten waarvan die termijn afgelopen is en die nog niet definitief zijn vastgesteld.

Besluiten waarvan de inspraaktermijn verstreken is maar die nog niet definitief vastgesteld zijn

De minister wil het Habitatrichtlijngebied Rijntakken uitbreiden met circa 82 ha langs de IJssel tussen Westervoort en Rheden en circa 9 ha tussen Oud Zevenaar en Babberich. Deze percelen zijn reeds beschermd als Vogelrichtlijngebied. Daarnaast wil de minister het Vogelrichtlijngebied in de Koppenwaard met circa 1 ha uitbreiden en tevens aanwijzen als Habitatrichtlijngebied.

De wijzigingen zijn het gevolg van natuurontwikkeling in de IJsseldijkerwaard, de Velperwaard en de Koppenwaard als onderdeel of samenhangend met het LIFE-project 'Floodplain development’, het compensatiegebied D’n Nootenboom tussen Oud Zevenaar en Babberich en een kleine aanpassing van een enclave in de Geitenwaard ten westen van Lobith vanwege een noodzakelijke Rivierenwetvergunning.

Het voornemen is op 7 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit heeft ter inzage gelegen van 11 december 2021 tot en met 21 januari 2022. Gedurende deze periode kon een zienswijze ingediend worden.

Terug naar boven