Besluiten ter inzage en/of nog niet definitief

Op deze pagina worden alle besluiten vermeld die thans ter inzage liggen en alle besluiten waarvan die termijn afgelopen is en die nog niet definitief zijn vastgesteld.

Besluiten waarvan de inspraaktermijn verstreken is maar die nog niet definitief vastgesteld zijn

De Minister wil het gebied Bruine Bank op de Noordzee aanwijzen als Natura 2000-gebied. Het gebied zal worden aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor de Dwergmeeuw (Larus minutus). Verder zal het gebied worden aangewezen voor enkele geregeld voorkomende trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als foerageergebied in hun trekzones: Jan-van-Gent (Morus bassanus), Grote jager (Stercorarius skua), Grote mantelmeeuw (Larus marinus), Zeekoet (Uria aalge) en de Alk (Alca torda).

Het ontwerp-wijzigingsbesluit heeft ter inzage gelegen van 24 maart 2021 tot en met 4 mei 2021.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het gebied ‘Oude Willem’ nu ook als Vogelrichtlijngebied aanwijzen. Het gebied maakt al sinds 2010 deel uit het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld als Habitatrichtlijngebied. Tevens worden de percelen van twee boerderijen, die in 2010 buiten de aanwijzing van het Natura 2000-gebied gebleven zijn, alsnog toegevoegd omdat de boerderijen inmiddels gesloopt zijn. Het voornemen is op 9 oktober 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit heeft ter inzage gelegen van 9 oktober tot en met 19 november 2019.

Vanaf 2008 zijn in Nederland aanwijzingsbesluiten gepubliceerd voor Habitatrichtlijngebieden. Nu dat proces nagenoeg is afgerond, is het belangrijk om na te gaan of er in de gebieden habitattypen en soorten voorkomen die niet zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten. Uit de Habitatrichtlijn volgt namelijk dat die waarden in beginsel in aanmerking komen om te worden beschermd.

In 2015 is naar aanleiding van een analyse van habitattypen die niet in de Habitatrichtlijngebieden aanwezig bleken te zijn, reeds een wijzigingsbesluit voor meerdere gebieden gepubliceerd. Daarbij zijn niet alleen de afwezige waarden verwijderd, maar zijn tegelijk meer dan verwaarloosbaar aanwezige, maar nog niet aangewezen habitattypen toegevoegd. Dit wijzigingsbesluit 'Aanwezige waarden' is een vervolg hierop, waarbij de aanleiding dit keer dus juist de aanwezigheid is, maar waarbij ook waarden verwijderd worden die afwezig blijken te zijn.

Het wijzigingsbesluit heeft geen betrekking op vogels. Ook het wijzigen van grenzen maakt geen deel uit van dit wijzigingsbesluit. Op deze pagina vindt u op de eerste plaats het ontwerpbesluit met de Nota van toelichting en de procedurewijzer voor het indienen van zienswijzen.

Het wijzigingsbesluit betreft 100 Natura 2000-gebieden. Op pagina 23-26 van de Nota van toelichting van het ontwerpbesluit staat een overzicht van de aangebrachte wijzigingen in de instandhoudingsdoelstellingen. Het besluit is op 5 maart 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit heeft ter inzage gelegen van 9 maart t/m 19 april 2018.

Achtergronddocument:

Het voorkomen van Habitatrichtlijnsoorten in Habitatrichtlijngebieden. Advies ten aanzien van wijzigingen in de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten. (De Vlinderstichting 2017)