Beschermde natuur

Welke natuur beschermd is onder Natura 2000, leest u in dit ‘Natura 2000 Profielendocument’. Hierin vindt u de profielen van habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Deze profielen lichten de soorten en habitattypen toe. Het gaat om achtergronddocumenten voor de aanwijzingsbesluiten, beheerplannen en de landelijke staat van instandhouding. Hierin vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de landelijke verspreiding en kwaliteitskenmerken. De definitie van habitattypen en de kwaliteitskenmerken van habitattypen en leefgebieden van soorten zijn juridisch relevant. Dit omdat de aanwijzingsbesluiten naar het profielendocument verwijzen als de basis voor de gebiedsdoelen. 

Terug naar boven