Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.

Marijn Nijssen - Grauwe klauwier

Beschermde natuur

Welke natuur beschermd is onder Natura 2000, leest u in het ‘Natura 2000 Profielendocument’ onder Beschermde Natuur. Hier vindt u de profielen van habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Deze profielen lichten de soorten en habitattypen toe. Het gaat om achtergronddocumenten voor de aanwijzingsbesluiten, beheerplannen en de landelijke staat van instandhouding. Hierin vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de landelijke verspreiding en kwaliteitskenmerken. De definitie van habitattypen en de kwaliteitskenmerken van habitattypen en leefgebieden van soorten zijn juridisch relevant. Dit omdat de aanwijzingsbesluiten naar het profielendocument verwijzen als de basis voor de gebiedsdoelen. 

Terug naar boven