Privacy

Privacyverklaring ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft LVVN privacybeleid vastgesteld. Dit privacy statement is een samenvatting van dit beleid. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met LVVN als u contact met het departement heeft of van de diensten van LVVN gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Privacy principes van het ministerie van LVVN

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gaat zorgvuldig om met uw gegevens en daartoe de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

LVVN verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang.

LNV stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat LVVN het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

LVVN is transparant

LVVN informeert u tijdig over het doel en de grondslag van gegevensverwerkingen die tevens worden gepubliceerd op de websites van LVVN.

LVVN waarborgt uw rechten

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij LVVN kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens.

LVVN is terughoudend in het verstrekken aan derden

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

LVVN beveiligt uw gegevens

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt LVVN een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens beveiligd zijn.

LVVN toont zijn principes aan

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maakt voor iedereen zichtbaar dat het zich houdt aan deze privacy principes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen LVVN altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht.

Social media/externe platforms

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maakt voor zijn dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals  LinkedIn. LVVN vindt het belangrijk te melden dat het geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. LVVN adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van de dienstverlening van LVVN zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

Verwerkingenregister

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens door het ministerie. Dit register  bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Gegevensbeveiliging

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. LVVN handelt naar:

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vraag stellen via PbFG@minlnv.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Verwerkingsregister

De FG houdt een register bij van alle verwerkingen (zoals het opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens binnen het ministerie. Dat register is openbaar. Elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of bedrijven en organisaties uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Het ministerie biedt bovendien aan iedereen de mogelijkheid om alle persoonsgegevens van en de manier waarop deze worden verwerkt te bekijken. Ook kunnen hierover bij het ministerie vragen worden gesteld of klachten worden ingediend.

Wilt u weten welke persoonsgegevens het ministerie opslaat en met welk doel, dan kunt u dit terugvinden in het AVG Verwerkingsregister van de rijksoverheid.

Terug naar boven