Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

Is een gebied aangewezen als Natura 2000-gebied? Dan stellen de betrokken partijen samen binnen 3 jaar een beheerplan op. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen. En wie dat gaat doen. Ook vindt u in het beheerplan activiteiten die u zonder vergunning in het gebied mag uitvoeren.

Meestal maakt de provincie een beheerplan in samenwerking met betrokken partijen. Soms heeft Rijkswaterstaat in plaats van de provincie de leiding in dit proces.

De provincie of Rijkswaterstaat maken het beheerplan in samenwerking met:
- eigenaren van de grond;
- gebruikers (bijvoorbeeld bewoners, recreanten, pachters);
- andere betrokken overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies.

Welke stappen zijn belangrijk bij het maken van beheerplannen?

1. Ontwerp-beheerplannen 
Voordat een beheerplan definitief is, maakt de provincie of Rijkswaterstaat eerst een ontwerp-beheerplan bekend. Op dit ontwerp-beheerplan kunt u een reactie geven. Dit doet u met een zienswijze. Dit proces heet een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov). U heeft zes weken de tijd om uw reactie op een ontwerp-beheerplan te geven. De overheid verwerkt deze zienswijzen en neemt daarna een definitief besluit.

De ontwerp-beheerplannen vindt u bij de provincies en Rijkswaterstaat.

2. Definitieve beheerplannen 
Zes weken na het publiceren van het ontwerp-beheerplan sluit de inspraaktermijn voor het indienen van een zienswijze. De zienswijzen worden verwerkt tot een definitief beheerplan. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. U bent belanghebbende als u een (rechts)persoon bent die direct gevolgen ervaart van de beheerplannen.

Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbeheerplan? Dan kunt u ook in beroep gaan op deze onderdelen als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven. Uw bezwaar dient u in bij de rechtbank. Hoe dit werkt leest u in de procedurewijzer bij elk document dat ter inzage ligt.

Beheerplannen bekijken
De beheerplannen van de meeste Natura 2000-gebieden vindt u op BIJ12. De beheerplannen van onder meer de Noordzee, Waddenzee, Deltagebied en het IJsselmeer leest u op de website van Rijkswaterstaat.

Terug naar boven