Aanwijzing Natura 2000-gebieden

Hoe werkt de aanwijzing Natura 2000-gebieden?

Heeft Nederland een gebied aangemeld als Habitatrichtlijngebied of komt een gebied in aanmerking als Vogelrichtlijngebied? Dan wijst de minister voor Natuur en Stikstof het gebied aan als Natura 2000-gebied. Dit gebeurt via een aanwijzingsbesluit.

In een aanwijzingsbesluit staan de doelen die gelden voor de habitattypen en (vogel)soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Mogelijke doelen zijn bijvoorbeeld het in stand houden of verbeteren van kwaliteit van natuur. Of het uitbreiden van habitattypen en leefgebieden van soorten. Ook de grenzen van het gebied staan in het aanwijzingsbesluit.

Welke stappen zijn belangrijk bij het maken van aanwijzingsbesluiten?

1. Ontwerp-aanwijzingsbesluiten en inspraakmogelijkheden

Voordat een aanwijzingsbesluit definitief wordt, maakt de minister eerst een ontwerpbesluit bekend. Over dit ontwerpbesluit mag u uw mening geven, dit doet u met een zienswijze. Dit proces heet een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov). U heeft zes weken de tijd om uw reactie op een ontwerpbesluit te geven. De overheid verwerkt deze zienswijzen en neemt daarna een definitief besluit. Als een besluit definitief is, gelden de doelen en begrenzingen uit dit besluit.

Lees op welke ontwerp-aanwijzingsbesluiten u nu kunt reageren.

2. Wat geldt er als een aanwijzingsbesluit nog niet definitief is?

  • Gaat het om een nieuw aangemeld Habitatrichtlijngebied, nieuw toegevoegde habitattypen of soorten in een bestaand Habitatrichtlijngebied? Dan geldt het Standaardgegevensformulier (SDF), ofwel de aanmelding, totdat het definitieve aanwijzingsbesluit vastgesteld is.

    Maakt u een beheerplan of heeft u een vergunning nodig? Houdt dan rekening met de nieuw aangemelde habitattypen en soorten. Dit is verplicht. Omdat in het SDF geen doelen staan, kunt u voorlopig uitgaan van de minimale opgave van “geen verslechtering”. Dit noemen we een behoudsdoel.
     
  • Verandert een bestaand Vogelrichtlijn- of Natura 2000-besluit? Dan blijft het oude (definitieve) besluit gelden zolang de verandering niet definitief is.

    Maakt u een beheerplan of heeft u een vergunning nodig? Dan is het verstandig om wel alvast rekening houden met de wijzigingen die in het ontwerp-wijzigingsbesluit staan.

3. Definitieve aanwijzingsbesluiten

Na het verwerken van de zienswijze op het ontwerpbesluit publiceert de overheid het definitieve besluit. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan.

Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan op deze onderdelen als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven. Uw bezwaar dient u in bij de rechtbank. Hoe dit werkt leest u in de procedurewijzer bij elk document dat ter inzage ligt.

Lees op welke definitieve besluiten u beroep kunt indienen. Of bekijk de definitieve aanwijzingsbesluiten bij elk gebied.

4. Wijzigingsbesluiten

Het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied kan worden aangepast. Bijvoorbeeld wanneer de grenzen van het beschermde gebied veranderen. Of als de lijst van habitattypen en soorten of de instandhoudingsdoelstellingen daarvoor veranderen. Dit heet dan een wijzigingsbesluit.

Een wijzigingsbesluit beschrijft alleen de veranderingen vergeleken met het originele besluit. Het geldende aanwijzingsbesluit bestaat dus uit het originele aanwijzingsbesluit inclusief alle wijzigingsbesluiten, als die er zijn. Bij de gebieden vindt u eventuele latere wijzigingsbesluiten boven de besluiten die ze wijzigen.

Verzamelbesluit
Een wijzigingsbesluit kan ook wijzigingen van meerdere gebieden tegelijk bevatten. Dit heet een verzamelbesluit. U vindt de relevante delen van deze besluiten bij alle betreffende gebieden. De complete verzamelbesluiten, voor alle betreffende gebieden bij elkaar, vindt u onder Achtergronddocumenten.

Voor wijzigingsbesluiten gelden dezelfde procedures voor vaststelling en ter inzage legging als voor nieuwe aanwijzingsbesluiten.

Terug naar boven