Slikkige rivieroevers

Nederlandse naam
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en Bidention p.p.
Profiel
Habitattype
EU Code
H3270
Terug naar boven