Beken en rivieren met waterplanten

Nederlandse naam
Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion
Profiel
Habitattype
EU Code
H3260
Terug naar boven