Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Indicatieve concretisering landelijke doelen VHR-habitattypen en -soorten

Een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland, toekomstbestendig klimaat, en ruimte voor een duurzame en sterke landbouw. Dat is waar het kabinet naar streeft met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het hoofddoel voor natuur in het NPLG richt zich op de verplichtingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR). Op termijn moet een landelijk gunstige staat van instandhouding worden gerealiseerd voor de door de VHR beschermde soorten (planten en dieren) en habitattypen (typen natuur, bijvoorbeeld duinen en veenmosrietland).

Doel voor 2030

Het bereiken en behouden van de landelijk gunstige staat van instandhouding is een langdurig proces, dat soms kleine, maar soms ook grote ingrepen vraagt. Het doel is om voor 2030 30% te overbruggen van het verschil tussen de huidige staat van instandhouding en een gunstige staat van instandhouding. Dit natuurdoel uit de brief over het NPLG van 25 november 2022 is een richtinggevende opgave voor de gebiedsprogramma’s.

Wat een landelijk gunstige staat van instandhouding inhoudt, is nog niet voor alle soorten en habitattypen vastgesteld. Voor het NPLG is daarom een indicatieve concretisering uitgewerkt voor dit langetermijndoel van de VHR. Daarmee wordt context en invulling gegeven aan het doel om 30% van de opgave voor natuurherstel te realiseren.

Richtinggevend voor het gebiedsgerichte gesprek

De indicatieve concretisering van de langetermijnopgave maakt helder wat bereikt moet worden voor de landelijk gunstige staat van instandhouding. Het geeft daarmee richting aan de op termijn te realiseren condities voor natuur, binnen en buiten beschermde gebieden. Voor de habitattypen en soorten waarvoor het langetermijndoel nog niet haalbaar is in 2030, zijn ecologisch haalbare concretiseringen uitgewerkt voor dit jaartal.

De indicatief geconcretiseerde langetermijndoelen zijn geen afrekenbare doelen. Ze zijn bedoeld om richting te geven aan de gebiedsprocessen.

In de komende periode werkt het Rijk samen met de provincies verder uit wat de opgave van 30% natuurherstel VHR precies inhoudt en hoe deze ingevuld kan worden. De invulling van de opgaven in de gebieden is een iteratief proces. Dat betekent dat niet alles in één keer af hoeft te zijn en dat een lerende aanpak passend is. Bij de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s zullen de regionale doelen en keuzes per gebied steeds verder verfijnd en bijgesteld worden.

Voor meer informatie:

  • In onderstaande inputtabel NPLG voor VHR-habitattypen en -soorten staan de indicatieve concretiseringen van de landelijke doelen. Voor het juiste gebruik van deze tabel moet de toelichting worden geraadpleegd. Deze vindt u in de tabel.
  • De basis voor de inputtabel NPLG zijn de gegevens uit bouwstenen van WENR en Sovon die in opdracht van het ministerie van LNV zijn opgesteld. De vogelbouwstenen van Sovon zijn in te zien via deze link. De bouwstenen van de habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten zijn te vinden via deze link.
Terug naar boven