Herstelstrategieën

Herstelstrategieën

In het kader van het voormalige programma aanpak stikstof (PAS) is het rapport ‘Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats’ opgesteld. Sinds de eerste publicatie wordt de inhoud geactualiseerd na een uitgebreide wetenschappelijke procedure, inclusief internationale reviewcommissie. Dit rapport reflecteert daarmee de best beschikbare kennis over de invloed van stikstof op natuur en de effectiviteit van natuurherstelmaatregelen. Gezien de strenge bescherming via artikel 6 van Habitatrichtlijn is het belangrijk om de best beschikbare kennis te gebruiken voor herstelmaatregelen. Het is daarom belangrijk om dit rapport te gebruiken worden om herstelmaatregelen te bepalen die in een gebied genomen kunnen worden om de negatieve effecten van stikstof te verminderen of teniet te doen, ook al is de juridische koppeling aan het PAS niet meer van toepassing. Het rapport wordt geactualiseerd als er nieuwe kennis beschikbaar is. Bestaande teksten worden pas vervangen als ze zijn goedgekeurd door de daarvoor ingestelde internationale reviewcommissie. Een overzicht van actualiseringen is te vinden onder Actualisering herstelstelstrategieën. Hieronder staat het gehele rapport, opgeknipt in afzonderlijke documenten met herstelstrategieën voor alle relevante habitattypen en leefgebieden van soorten, alsmede de algemene inleiding en een aantal achtergronddocumenten.
Deze documenten zijn (nog) niet aangepast op het vervallen van het PAS. Gelieve alle verwijzingen naar het PAS te negeren.

 

Deel I Algemene inleiding herstelstrategieën: beleid, kennis en maatregelen

Inhoudsopgave Deel I
PDF | 43.07 kB
Deel I Hoofdstuk 1
PDF | 337.33 kB
Deel I Hoofdstuk 2
PDF | 2.08 MB
Deel I Intermezzo I
PDF | 262.06 kB
Deel I Intermezzo II
PDF | 72.49 kB
Deel I Intermezzo III
PDF | 51.5 kB
Deel I Literatuur
PDF | 121.32 kB
Deel I Begrippenlijst
PDF | 46.23 kB
Deel I Bijlagen
PDF | 455.77 kB

 

Deel II Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden

Inhoudsopgave Deel II
PDF | 48.07 kB
Deel II Leeswijzer
PDF | 97.65 kB
Deel II Literatuur II-1
PDF | 262.75 kB
Deel II Literatuur II-2
PDF | 76.85 kB

 

Deel II-1 Stikstofgevoelige habitattypen

H1310B.pdf
PDF | 83.79 kB
H1320.pdf
PDF | 85.15 kB
H1330A.pdf
PDF | 117.21 kB
H1330B.pdf
PDF | 83.82 kB
H2110.pdf
PDF | 69.93 kB
H2130A.pdf
PDF | 143.38 kB
H2130B.pdf
PDF | 141.27 kB
H2130C.pdf
PDF | 124.58 kB
H2140A.pdf
PDF | 84.04 kB
H2140B.pdf
PDF | 80.75 kB
H2150.pdf
PDF | 97.33 kB
H2160.pdf
PDF | 190.96 kB
H2170.pdf
PDF | 65.93 kB
H2180A.pdf
PDF | 77.68 kB
H2180B.pdf
PDF | 76.8 kB
H2180C.pdf
PDF | 74.91 kB
H2190A.pdf
PDF | 153.51 kB
H2190B.pdf
PDF | 135.81 kB
H2190C.pdf
PDF | 121.38 kB
H2310.pdf
PDF | 121.58 kB
H2320.pdf
PDF | 77.39 kB
H2330.pdf
PDF | 127.67 kB
H3140V1.pdf
PDF | 109.65 kB
H6110.pdf
PDF | 67.59 kB
H6120.pdf
PDF | 153.29 kB
H6130.pdf
PDF | 116.65 kB
H6210.pdf
PDF | 121.6 kB
H6410.pdf
PDF | 146.82 kB
H6430C.pdf
PDF | 78.38 kB
H6510A.pdf
PDF | 109.17 kB
H6510B.pdf
PDF | 138.03 kB
H7110A.pdf
PDF | 140.61 kB
H7120.pdf
PDF | 214.15 kB
H7150.pdf
PDF | 87.04 kB
H7220.pdf
PDF | 105.56 kB
H7230.pdf
PDF | 70.42 kB
H9110.pdf
PDF | 81.1 kB
H9160A.pdf
PDF | 83 kB
H9160B.pdf
PDF | 90.83 kB
H91D0.pdf
PDF | 86.12 kB
H91E0B.pdf
PDF | 118.21 kB
H91E0C.pdf
PDF | 127.89 kB
H91F0.pdf
PDF | 77.41 kB

 

Deel II-2 Stikstofgevoelige leefgebieden

Een groot deel van de herstelstrategieën voor habitattypen zijn tevens bedoeld als herstelstrategie voor het leefgebied van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Waar de stikstofgevoelige leefgebieden van deze soorten (deels) niet samenvallen met habitattypen, zijn aanvullend onderstaande 14 herstelstrategieën voor leefgebieden opgenomen. Raadpleeg het Stappenplan Leefgebieden Analyse en gebruik daarbij ook de Bijlagen van Deel II om te bepalen of een soort gebruikmaakt van een stikstofgevoelig leefgebied en welke strategieën dus van toepassing zijn.

 

Deel III Landschapsecologische inbedding van de herstelstrategieën

 

Actualisering herstelstelstrategieën

De hierboven opgesomde documenten betreffen ten dele actualiseringen ten opzichte van het oorspronkelijke rapport. Die actualiseringen doorlopen een uitgebreide procedure van opstellen en reviewen. Hieronder is een overzicht te vinden van de actualisering-2016 (in de vorm van een addendum). In de loop van 2020 is een tweede addendum verschenen en verwerkt in de relevante hoofdstukken.

 

Achtergronddocumenten herstelstrategieën

Urgentemaatregelen
Urgente maatregelen voor Habitattypen - Behoud van urgent bedreigde typische soorten en vegetatietypen Dit rapport (Alterra-rapport 2278) behandelt maatregelen die kunnen leiden tot het behoud van typische soorten van habitattypen de Habitatrichtlijn, die op korte termijn uit Nederland dreigen te verdwijnen. Bovendien worden enkele vegetatietypen behandeld die deel uitmaken van Habitattypen en eveneens op korte termijn uit Nederland dreigen te verdwijnen.

 

Landschapsecologische systeemanalyse
De Landschapsecologische systeemanalyse (LESA) is bedoeld als handleiding voor de methodische aanpak van landschaps-ecologische analyses in ons land. U kunt de LESA gebruiken als leidraad bij het uitvoeren van de gebiedsanalyse. De gedetailleerdheid en uitgebreidheid van de analyse is evenwel afhankelijk van uw gebied en uw vraagstelling. Indien u de LESA gebuikt bij de gebiedsanalyse van de Toolkit Herstelstrategieën, zult u selectief moeten zijn in het gebruik en keuze van de te behandelen relevante aspecten.

Terug naar boven