Concept-Beleidskader Doelwijziging

Het concept Beleidskader Doelwijziging geeft op hoofdlijnen de volgende informatie:

  • Hoe kunnen instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden worden geactualiseerd?
  • Welke mogelijkheden/onmogelijkheden zijn er om instandhoudingsdoelstellingen aan te passen en beheerplannen te wijzigen?
  •  Welke proces moet doorlopen worden en welke criteria en randvoorwaarden gelden er bij het wijzigen van instandhoudingsdoelstellingen?

Het Beleidskader Doelwijziging is een conceptstuk waarin ingebrachte zienswijzen nog moeten worden verwerkt. In de tussentijd is de inhoud als pilot te gebruiken in Natura 2000-gebieden waar het wenselijk is om doelen te wijzigen. Op basis van het concept beleidskader doelwijziging kunnen hiervoor voorstellen worden gedaan door het betreffende bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor het beheer van het Natura 2000-gebied. LNV is voornemens die voorstellen in de geest van het beleidskader te beoordelen. Daarmee kunnen elementen uit het concept beleidskader doelwijzing worden getest in de praktijk. Het staat bevoegde gezagen vrij om wel of geen gebruik te maken van het concept beleidskader doelwijziging.

Terug naar boven