Waddenzee

Op deze pagina ziet u een lijst met alle habitattypen en/of Habitatrichtlijnsoorten en/of broedvogel- en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor al deze waarden is aangegeven wat de instandhoudingsdoelen in het gebied zijn. De doelen zijn geformuleerd in termen van “behoud” of “uitbreiding” van de omvang (populatiegrootte of oppervlakte habitattype of leefgebied van de soort) en “behoud” of “verbetering” van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort). Verder is de relatieve bijdrage van het gebied aan het landelijk doel voor de betreffende waarde aangegeven en, indien van toepassing, de kernopgave met betrekking tot de waarde in het gebied.

Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief vastgesteld is. Ook wordt aangegeven als een habitattype of soort verwijderd zal worden “definitief (in ontwerp verwijderd)” of als subtypen van habitattypen vervangen worden “ontwerp (vervanging doel subtype)”. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen doelen geformuleerd.

Habitattypen

Habitattype Habitatsubtype Status doel Oppervlakte Kwaliteit Relatieve bijdrage Kernopgave
H1110A - Permanent overstroomde zandbanken getijdengebied definitief = > A4 1.03,W
H1130 - Estuaria definitief = > A2
H1140A - Slik- en zandplaten getijdengebied definitief = > A4 1.10,W
H1310A - Zilte pionierbegroeiingen zeekraal definitief = = A3
H1310B - Zilte pionierbegroeiingen zeevetmuur definitief = = B2
H1320 - Slijkgrasvelden definitief = = A2
H1330A - Schorren en zilte graslanden buitendijks definitief = > A3 1.16,W
H1330B - Schorren en zilte graslanden binnendijks definitief = = B1
H2110 - Embryonale duinen definitief = = A1 1.13
H2120 - Witte duinen definitief = = B2
H2130A* - Grijze duinen kalkrijk definitief = = C
H2130B* - Grijze duinen kalkarm definitief = > B1
H2160 - Duindoornstruwelen definitief = = C
H2170 - Kruipwilgstruwelen definitief = = C
H2190B - Vochtige duinvalleien kalkrijk definitief = = C

Habitatrichtlijnsoorten

Soort Status doel Populatie Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
H1014 - Nauwe korfslak definitief = = = C
H1095 - Zeeprik definitief > = = B1
H1099 - Rivierprik definitief > = = B1 1.07,W
H1103 - Fint definitief > = = A1 1.09,W
H1340* - Noordse woelmuis definitief = = = C
H1351 - Bruinvis definitief = = = C
H1364 - Grijze zeehond definitief = = = A3 1.11; 1.13
H1365 - Gewone zeehond definitief > = = A3 1.11
H1903 - Groenknolorchis definitief = = = C

Broedvogels

Soort Status doel Aantal broedparen Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A034 - Lepelaar definitief 430 = = A2
A063 - Eider definitief 5000 = > A3 1.03,W
A081 - Bruine kiekendief definitief 30 = = B1
A082 - Blauwe kiekendief definitief 3 = = B1
A132 - Kluut definitief 3800 = > A2 1.13
A137 - Bontbekplevier definitief 60 = = A1 1.13
A138 - Strandplevier definitief 50 > > B2 1.13
A183 - Kleine mantelmeeuw definitief 19000 = = A1
A191 - Grote stern definitief 16000 = = A3 1.13
A193 - Visdief definitief 5300 = = A1 1.13
A194 - Noordse stern definitief 1500 = = A4
A195 - Dwergstern definitief 200 > > A2 1.13
A222 - Velduil definitief 5 = = A1

Niet-broedvogels

Soort Status doel Populatie Populatie waarde Instandhoudingsdoelstelling Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A005 - Fuut definitief 310 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A017 - Aalscholver definitief 4200 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A1
A034 - Lepelaar definitief 520 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A2
A037 - Kleine zwaan definitief 1600 maximum Slaap- en rustplaats = = A2
A043 - Grauwe gans definitief 7000 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = B2
A045 - Brandgans definitief 36800 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A1
A046 - Rotgans definitief 26400 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4
A048 - Bergeend definitief 38400 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A3
A050 - Smient definitief 33100 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = B2
A051 - Krakeend definitief 320 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A052 - Wintertaling definitief 5000 gemiddelde Foerageergebied = = A1
A053 - Wilde eend definitief 25400 gemiddelde Foerageergebied = = A1
A054 - Pijlstaart definitief 5900 gemiddelde Foerageergebied = = A3
A056 - Slobeend definitief 750 gemiddelde Foerageergebied = = B2
A062 - Toppereend definitief 3100 gemiddelde Foerageergebied = > A1
A063 - Eider definitief 90000-115000 midwinter aantal Foerageergebied = > A4 1.11
A067 - Brilduiker definitief 100 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A069 - Middelste zaagbek definitief 150 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A070 - Grote zaagbek definitief 70 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A103 - Slechtvalk definitief 40 maximum Foerageergebied = = A1
A130 - Scholekster definitief 140000-160000 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = > A4 1.11
A132 - Kluut definitief 6700 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A3 1.13
A137 - Bontbekplevier definitief 1800 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A3 1.13
A140 - Goudplevier definitief 19200 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A3
A141 - Zilverplevier definitief 22300 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4
A142 - Kievit definitief 10800 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = B2
A143 - Kanoetstrandloper definitief 44400 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = > A4 1.11
A144 - Drieteenstrandloper definitief 3700 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A2
A147 - Krombekstrandloper definitief 2000 maximum Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4
A149 - Bonte strandloper definitief 206000 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4 1.11
A156 - Grutto definitief 1100 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A1
A157 - Rosse grutto definitief 54400 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4 1.11
A160 - Wulp definitief 96200 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4
A161 - Zwarte ruiter definitief 1200 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A3
A162 - Tureluur definitief 16500 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4
A164 - Groenpootruiter definitief 1900 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = A4
A169 - Steenloper definitief 2300-3000 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = > A3 1.11
A197 - Zwarte stern definitief 23000 maximum Slaap- en rustplaats = = A3
A702 - Toendrarietgans definitief behoud n.v.t. Slaap- en rustplaats = = A3
habitattypen-habitattype

Code en naam van het habitattype. Een * staat voor een prioritair habitattype.

habitattypen-habitatsubtype

Naam van het subtype van het habitattype (indien van toepassing)

habitattypen-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie

habitattypen-oppervlakte

Instandhoudingsdoel voor oppervlakte habitattype in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde;
 • > (<) uitbreiding oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van andere in besluit met name genoemde waarde;
habitattypen-kwaliteit

Instandhoudingsdoel voor kwaliteit van het habitattype in het gebied:

 • = behoud kwaliteit;
 • > verbetering kwaliteit
habitattypen-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar oppervlakte van het habitattype: oppervlakte in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke oppervlakte:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
habitattypen-kernopgave

Zie de: kernopgaven

habitatsoorten-soort

Code en naam van de soort. Een * staat voor een prioritaire soort.

habitatsoorten-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie

habitatsoorten-populatie

Instandhoudingsdoelstelling voor de populatie in het gebied:

 • = Behoud populatie;
 • > Uitbreiding populatie;
 • + Vestiging populatie
habitatsoorten-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • + ontwikkeling nieuw leefgebied;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
habitatsoorten-kwaliteit-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied;
 • + ontwikkeling nieuw leefgebied
habitatsoorten-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
habitatsoorten-kernopgaven

Zie de: kernopgaven

broedvogels-soort

Code en naam van de vogelsoort waarvoor een broedgebied is aangewezen

broedvogels-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit

broedvogels-aantal-broedparen

Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal broedparen.
Een sterretje bij het aantal duidt op een regionaal doel: dit doel geldt voor meerdere gebieden. Zie het aanwijzingsbesluit voor meer toelichting.

broedvogels-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
broedvogels-kwaliteit-leefgebied

'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied
broedvogels-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

A4: >75%;
A3: 50-75%;
A2: 30-50%;
A1: 15-30%;
B2: 6-15%;
B1: 2-6%;
C: <2%

broedvogels-kernopgaven

Zie de: kernopgaven

niet-broedvogels-soort

Code en naam van de vogelsoort waarvoor een overwinterings- of doortrekgebied is aangewezen

niet-broedvogels-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit

niet-broedvogels-populatie

Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal overwinterende of doortrekkende individuen

niet-broedvogels-populatie-waarde

Het aantal voor de instandhoudingsdoelstelling in de vorige kolom betreft het gemiddelde seizoensmaximum (gemiddelde van de maximale aantallen die in een periode van meerdere jaren zijn geteld, meestal in januari) of het gemiddelde seizoensgemiddelde (per jaar wordt een gemiddelde berekend over de gehele verblijfsperiode, dát wordt vervolgens gemiddeld over meerdere jaren)

niet-broedvogels-instandhoudingsdoelstelling

Toelichting van de belangrijkste functie van het gebied voor de soort: slaapplaats, rustgebied en/of foerageergebied

niet-broedvogels-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
niet-broedvogels-kwaliteit-leefgebied

'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied
niet-broedvogels-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
niet-broedvogels-kernopgaven

Zie de: kernopgaven

Terug naar boven
habitattypen-habitattype

Code en naam van het habitattype. Een * staat voor een prioritair habitattype.

habitattypen-habitatsubtype

Naam van het subtype van het habitattype (indien van toepassing)

habitattypen-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie

habitattypen-oppervlakte

Instandhoudingsdoel voor oppervlakte habitattype in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde;
 • > (<) uitbreiding oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van andere in besluit met name genoemde waarde;
habitattypen-kwaliteit

Instandhoudingsdoel voor kwaliteit van het habitattype in het gebied:

 • = behoud kwaliteit;
 • > verbetering kwaliteit
habitattypen-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar oppervlakte van het habitattype: oppervlakte in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke oppervlakte:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
habitattypen-kernopgave

Zie de: kernopgaven

habitatsoorten-soort

Code en naam van de soort. Een * staat voor een prioritaire soort.

habitatsoorten-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie

habitatsoorten-populatie

Instandhoudingsdoelstelling voor de populatie in het gebied:

 • = Behoud populatie;
 • > Uitbreiding populatie;
 • + Vestiging populatie
habitatsoorten-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • + ontwikkeling nieuw leefgebied;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
habitatsoorten-kwaliteit-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied;
 • + ontwikkeling nieuw leefgebied
habitatsoorten-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
habitatsoorten-kernopgaven

Zie de: kernopgaven

broedvogels-soort

Code en naam van de vogelsoort waarvoor een broedgebied is aangewezen

broedvogels-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit

broedvogels-aantal-broedparen

Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal broedparen.
Een sterretje bij het aantal duidt op een regionaal doel: dit doel geldt voor meerdere gebieden. Zie het aanwijzingsbesluit voor meer toelichting.

broedvogels-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
broedvogels-kwaliteit-leefgebied

'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied
broedvogels-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

A4: >75%;
A3: 50-75%;
A2: 30-50%;
A1: 15-30%;
B2: 6-15%;
B1: 2-6%;
C: <2%

broedvogels-kernopgaven

Zie de: kernopgaven

niet-broedvogels-soort

Code en naam van de vogelsoort waarvoor een overwinterings- of doortrekgebied is aangewezen

niet-broedvogels-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit

niet-broedvogels-populatie

Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal overwinterende of doortrekkende individuen

niet-broedvogels-populatie-waarde

Het aantal voor de instandhoudingsdoelstelling in de vorige kolom betreft het gemiddelde seizoensmaximum (gemiddelde van de maximale aantallen die in een periode van meerdere jaren zijn geteld, meestal in januari) of het gemiddelde seizoensgemiddelde (per jaar wordt een gemiddelde berekend over de gehele verblijfsperiode, dát wordt vervolgens gemiddeld over meerdere jaren)

niet-broedvogels-instandhoudingsdoelstelling

Toelichting van de belangrijkste functie van het gebied voor de soort: slaapplaats, rustgebied en/of foerageergebied

niet-broedvogels-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
niet-broedvogels-kwaliteit-leefgebied

'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied
niet-broedvogels-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
niet-broedvogels-kernopgaven

Zie de: kernopgaven