Zeer zwakgebufferde vennen

Nederlandse naam
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae)
Profiel
Habitattype
EU Code
H3110
Terug naar boven