Nieuws

Nieuws

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten van de Europese Unie om de Europese natuur te beschermen. Met de zes-jaarlijkse Vogel- en Habitatrapportages dragen landen bij aan het overzicht van de biodiversiteit in Europa.
Bij elk Natura 2000-gebied is er één organisatie voortouwnemer voor het opstellen en uitvoeren van het beheerplan. Dat is één van de provincies, het ministerie van Defensie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Inmiddels is de lijst officieel vastgesteld (6-4-2020) en op deze website raadpleegbaar.

Bent u op zoek naar de: Effectenindicator soorten, Maatregelenindicator soorten, Routeplanner beschermde natuur, Effectenindicator Natura2000-gebieden?