Zwarte meer

Op deze pagina ziet u een lijst met alle habitattypen en/of Habitatrichtlijnsoorten en/of broedvogel- en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor al deze waarden is aangegeven wat de instandhoudingsdoelen in het gebied zijn. De doelen zijn geformuleerd in termen van “behoud” of “uitbreiding” van de omvang (populatiegrootte of oppervlakte habitattype of leefgebied van de soort) en “behoud” of “verbetering” van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort). Verder is de relatieve bijdrage van het gebied aan het landelijk doel voor de betreffende waarde aangegeven en, indien van toepassing, de kernopgave met betrekking tot de waarde in het gebied.

Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief vastgesteld is. Ook wordt aangegeven als een habitattype of soort verwijderd zal worden “definitief (in ontwerp verwijderd)” of als subtypen van habitattypen vervangen worden “ontwerp (vervanging doel subtype)”. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen doelen geformuleerd.

Habitattypen

Habitattype Habitatsubtype Status doel Oppervlakte Kwaliteit Relatieve bijdrage Kernopgave
H3140 - Kranswierwateren ontwerp = = B2 4.01,W
H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden definitief > > B2 4.01,W
H6430A - Ruigten en zomen moerasspirea definitief (in ontwerp verwijderd) = = C
H6430B - Ruigten en zomen harig wilgenroosje ontwerp (vervanging doel subtype) = = C
H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden grote vossenstaart definitief > > B1 4.15,W

Habitatrichtlijnsoorten

Soort Status doel Populatie Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
H1134 - Bittervoorn ontwerp = = = C
H1145 - Grote modderkruiper definitief = = = 4.01,W; 4.03,W
H1149 - Kleine modderkruiper definitief = = = 4.01,W; 4.03,W
H1163 - Rivierdonderpad definitief = = = 4.01,W; 4.03,W
H1318 - Meervleermuis definitief = = = B1

Broedvogels

Soort Status doel Aantal broedparen Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A021 - Roerdomp definitief 6 > > C 4.03,W
A029 - Purperreiger definitief 20 > > B1
A119 - Porseleinhoen definitief 7 > > B1
A292 - Snor definitief 50 > > C
A295 - Rietzanger definitief 270 = = C
A298 - Grote karekiet definitief 40 > > B2 4.03,W

Niet-broedvogels

Soort Status doel Populatie Populatie waarde Instandhoudingsdoelstelling Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A005 - Fuut definitief 170 gemiddelde Foerageergebied = = C 4.02
A017 - Aalscholver definitief 330 gemiddelde Foerageergebied = = C
A034 - Lepelaar definitief 3 gemiddelde Foerageergebied = = C
A037 - Kleine zwaan definitief 2 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C 4.01,W
A041 - Kolgans definitief 740 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C 4.02
A043 - Grauwe gans definitief 630 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C 4.02
A050 - Smient definitief 1300 gemiddelde Slaap- en rustplaats = = C
A051 - Krakeend definitief 90 gemiddelde Foerageergebied = = C
A052 - Wintertaling definitief 470 gemiddelde Foerageergebied = = C
A054 - Pijlstaart definitief 10 gemiddelde Foerageergebied = = C
A056 - Slobeend definitief 10 gemiddelde Foerageergebied = = C 4.02
A059 - Tafeleend definitief 240 gemiddelde Foerageergebied = = C 4.01,W
A061 - Kuifeend definitief 1700 gemiddelde Foerageergebied = = B1 4.01,W; 4.02
A125 - Meerkoet definitief 1800 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A156 - Grutto definitief behoud n.v.t. Slaap- en rustplaats = =
A197 - Zwarte stern definitief 10 maximum Foerageergebied = = C
A702 - Toendrarietgans definitief behoud n.v.t. Slaap- en rustplaats = = 4.02
habitattypen-habitattype

Code en naam van het habitattype

habitattypen-habitatsubtype

Naam van het subtype van het habitattype (indien van toepassing)

habitattypen-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie

habitattypen-oppervlakte

Instandhoudingsdoel voor oppervlakte habitattype in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde;
 • > (<) uitbreiding oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van andere in besluit met name genoemde waarde;
habitattypen-kwaliteit

Instandhoudingsdoel voor kwaliteit van het habitattype in het gebied:

 • = behoud kwaliteit;
 • > verbetering kwaliteit
habitattypen-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar oppervlakte van het habitattype: oppervlakte in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke oppervlakte:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
habitattypen-kernopgave

Zie de: kernopgaven

habitatsoorten-soort

Code en naam van de habitatrichtlijnsoort

habitatsoorten-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie

habitatsoorten-populatie

Instandhoudingsdoelstelling voor de populatie in het gebied:

 • = Behoud populatie;
 • > Uitbreiding populatie;
 • + Vestiging populatie
habitatsoorten-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • + ontwikkeling nieuw leefgebied;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
habitatsoorten-kwaliteit-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied;
 • + ontwikkeling nieuw leefgebied
habitatsoorten-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
habitatsoorten-kernopgaven

Zie de: kernopgaven

broedvogels-soort

Code en naam van de vogelsoort waarvoor een broedgebied is aangewezen

broedvogels-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit

broedvogels-aantal-broedparen

Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal broedparen.
Een sterretje bij het aantal duidt op een regionaal doel: dit doel geldt voor meerdere gebieden. Zie het aanwijzingsbesluit voor meer toelichting.

broedvogels-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
broedvogels-kwaliteit-leefgebied

'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied
broedvogels-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

A4: >75%;
A3: 50-75%;
A2: 30-50%;
A1: 15-30%;
B2: 6-15%;
B1: 2-6%;
C: <2%

broedvogels-kernopgaven

Zie de: kernopgaven

niet-broedvogels-soort

Code en naam van de vogelsoort waarvoor een overwinterings- of doortrekgebied is aangewezen

niet-broedvogels-status-doel

Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit

niet-broedvogels-populatie

Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal overwinterende of doortrekkende individuen

niet-broedvogels-populatie-waarde

Het aantal voor de instandhoudingsdoelstelling in de vorige kolom betreft het gemiddelde seizoensmaximum (gemiddelde van de maximale aantallen die in een periode van meerdere jaren zijn geteld, meestal in januari) of het gemiddelde seizoensgemiddelde (per jaar wordt een gemiddelde berekend over de gehele verblijfsperiode, dát wordt vervolgens gemiddeld over meerdere jaren)

niet-broedvogels-instandhoudingsdoelstelling

Toelichting van de belangrijkste functie van het gebied voor de soort: slaapplaats, rustgebied en/of foerageergebied

niet-broedvogels-omvang-leefgebied

Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud;
 • > uitbreiding;
 • = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
niet-broedvogels-kwaliteit-leefgebied

'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:

 • = behoud kwaliteit leefgebied;
 • > verbetering kwaliteit leefgebied
niet-broedvogels-relatieve-bijdrage

Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:

 • A4: >75%;
 • A3: 50-75%;
 • A2: 30-50%;
 • A1: 15-30%;
 • B2: 6-15%;
 • B1: 2-6%;
 • C: <2%
niet-broedvogels-kernopgaven

Zie de: kernopgaven