Inspraak ontwerpbeheerplannen

Voor alle Natura 2000-gebieden wordt er een beheerplan opgesteld. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. De komende periode start de inspraakperiode van meerdere beheerplannen. Hier zijn diverse bevoegde gezagen bij betrokken. Ieder bevoegd gezag bepaalt zelf wanneer een (ontwerp)beheerplan gepubliceerd wordt. Indien mogelijk leggen bevoegde gezagen gezamenlijk plannen ter inzage.

Meer informatie vindt u onder het tabblad inspraak

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

‘Booming Business’: eerste resultaten zichtbaar in De Alde Feanen - 28 juni 2016 - Afgelopen winter is er in het kader van het LIFE+ project ‘Booming Business’ volop gewerkt in De Alde Feanen. Doel van het project: het verbeteren van de natuur, waterkwaliteit en bevaarbaarheid in het Nationaal Park. Lees verder

Definitief beheerplan voor Engbertsdijksvenen - 24 juni 2016 - De staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het definitieve Natura 2000-beheerplan Engbertsdijksvenen en de bijhorende Nota van Antwoord vastgesteld. Lees verder

Start terinzagelegging definitief aangewezen Noordzee gebieden - 15 juni 2016 - De terinzagelegging van de definitieve aanwijzingsbesluiten voor de drie mariene Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front is gestart, de beroepsprocedure start 16 juni. Lees verder

Ontwerpbeheerplan Schoorlse Duinen - 14 juni 2016 - Het Natura 2000 beheerplan voor de Schoorlse Duinen ligt ter inzage tot 27 juli 2016. Lees verder

Nog 2 Drentse ontwerp-beheerplannen ter inzage - 09 juni 2016 - De ontwerpbeheerplannen voor de gebieden Holtingerveld (v/h Havelte-Oost) en Fochteloërveen zijn in ontwerp vastgesteld en liggen per 9 juni 2016 ter inzage. Lees verder

4 ontwerp-beheerplannen ter inzage - 06 juni 2016 - De volgende Natura 2000-ontwerpbeheerplannen worden op 8 juni 2016 gepubliceerd en ter inzage gelegd voor inspraak: Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Savelsbos, Kunderberg en Zeldersche Driessen. Lees verder

Wederom drie Drentse ontwerp-beheerplannen ter inzage - 30 april 2016 - De ontwerpbeheerplannen voor de gebieden Mantingerzand , Mantingerbos en Dwingerderveld zijn in ontwerp vastgesteld en liggen per 29 april 2016 ter inzage. Lees verder

Drie ontwerpbeheerplannen in Drenthe ter inzage - 31 maart 2016 - De ontwerpbeheerplannen voor de gebieden Leekstermeergebied, Drouwenerzand en Norgerholt zijn in ontwerp vastgesteld en liggen per 31 maart 2016 tot en met 11 mei 2016 ter inzage. Lees verder

Beheerplan voor de Voordelta vastgesteld - 30 maart 2016 - Het beheerplan van het (ondiepe) zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden liggende Natura 2000-gebied is door de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, vastgesteld en treedt op 30 maart 2016 in werking. Lees verder

Beheerplan Vlakte van de Raan vastgesteld - 21 maart 2016 - Het beheerplan van het voor de monding van de Westerschelde liggende Natura 2000-gebied is door de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, vastgesteld en treedt op 22 maart 2016 in werking. Lees verder

Geen beschrijving

Drie ontwerpbeheerplannen in het Koningsdiep ter inzage - 18 maart 2016 - Het ministerie van Economische Zeken en de provincie Fryslân hebben drie ontwerpbeheerplannen in het Koningsdiep vastgesteld. Het gaat om de gebieden Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen en Van Oordt’s Mersken. Deze gebieden liggen langs de loop van de Friese beek Alddjip (Ouddiep of ook Koningsdiep). Lees verder

7 ontwerpbeheerplannen in Waddengebied ter inzage - 14 januari 2016 - De ontwerpbeheerplannen van 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14 januari tot en met 25 februari ter inzage. In deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Het gaat om de gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Lees verder

Publicatie vaststelling definitieve Natura 2000-beheerplannen Deelen, De Wilck en Donkse Laagten - 21 december 2015 - De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 13 oktober 2015 het definitieve Natura 2000-beheerplan Deelen vastgesteld en op 17 november 2015 de definitieve Natura 2000-beheerplannen De Wilck en Donkse Laagten. Lees verder

Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen - 16 november 2015 - Op 14 oktober 2015 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken het definitieve Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen vastgesteld. Lees verder.

Definitief beheerplan Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk - 11 november 2015 - Het beheerplan voor het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk is definitief vastgesteld en ligt ter inzage van 9 november tot en met 18 december 2015. Lees verder

Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer gestart  - 19 oktober 2015 - Van 19 oktober 2015 tot en met 30 november 2015 ligt het Natura 2000 ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage. Lees verder