Deze website wordt binnenkort opgeheven.

Voor beleidsinformatie omtrent Natura 2000 en PAS kunt u dan terecht op de website ‘Beschermde Natuur in Nederland’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor informatie over de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden kunt u terecht op de website van BIJ12.

Let op: Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden en zijn de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet ingetrokken. De op deze site getoonde regelgeving Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet is vanaf 1 januari 2017 dan ook niet meer geldig. We streven ernaar de informatie op korte termijn aangepast te hebben aan de nieuwe wetgeving.

Voor meer info kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Overzichtskaart ligging Natura 2000-gebieden - 29 mei 2017 - Een actuele kaart van de ligging van de Natura 2000-gebieden.

Ontwerpbeheerplan Rijntakken ter inzage - 8 mei 2017 - De ministers van Infrastructuur & Milieu en Defensie, de Staatssecretaris van Economische zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel, Utrecht en Gelderland hebben het Natura 2000 beheerplan Rijntakken in ontwerp vastgesteld. Lees verder

Nieuw ontwerpaanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat - 3 mei 2017 - Het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat is op 3 mei opnieuw in ontwerp aangewezen.De enige wijziging ten opzichte van het besluit van 22 juni 2015 is het toevoegen van de gevlekte witsnuitlibel (H1042). Lees verder

Vier definitieve wijzigingsbesluiten inzake aanwijzing als Natura 2000-gebied - 3 mei 2017 - De staatssecretaris de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden Waddenzeegebied, Solleveld & Kapittelduinen, Veluwerandmeren en Rijntakken definitief gewijzigd. Lees verder

Drie beheerplannen voor Limburgse gebieden vastgesteld - 19 april 2017 - De beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Kunderberg, Savelsbos en Zeldersche Driessen zijn per 19 april 2017 definitief vastgesteld door de Staatssecretaris van Economische Zaken en de provincie Limburg. Lees verder

Doelstellingen beschermde natuurmonumenten vervallen - 13 april 2017 - Door de inwerkingtreding Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 vervallen de doelstellingen van beschermde natuurmonumenten uit de instandhoudingsdoelstellingen van 59 Natura 2000-gebieden. Lees verder