De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Nieuwe besluiten voor Haringvliet, Oostelijke Vechtplassen en Oudeland van Strijen - 28 april 2015 - De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft een hernieuwd aanwijzingsbesluit genomen voor het Natura 2000-gebied Haringvliet en wijzigingsbesluiten genomen met betrekking tot de aanwijzing van de gebieden Oostelijke Vechtplassen en Oudeland van Strijen. Lees verder

Geen beschrijving

Ontwerpbeheerplan Voornes Duin ter inzage - 22 april 2015 - Het ontwerpbeheerplan van het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Voornes Duin is vastgesteld en ligt van 20 april tot en met 29 mei 2015 ter inzage. Lees verder

Ontwerpwijzigingsbesluit voor 11 Natura 2000-gebieden - 4 maart 2015 - De betreffende 11 Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor een aantal habitattypen (één per gebied) die niet in het gebied aanwezig blijken. De waarden en de daarvoor gestelde instandhoudingsdoelstellingen (doelen) worden met dit wijzigingsbesluit verwijderd. In 10 van deze gebieden blijken ook habitattypen (in totaal 20) aanwezig waarvoor bij de aanwijzing geen doelen zijn gesteld. Deze doelen worden middels dit wijzigingsbesluit aan de betreffende aanwijzingsbesluiten toegevoegd.
Lees verder

Actuele kaart (2-2015) met begrenzingen Natura 2000-gebieden - 03 maart 2015 - Er is weer een nieuw GIS-bestand beschikbaar met de stand van zaken van 17 februari 2015. Dit bestand in SHAPE formaat, is een update van de versie van 16 juli 2014. Deze versie bevat de grenzen van 152 inmiddels definitief aangewezen Natura 2000-gebieden. Lees verder

Ontwerp-beheerplannen voor 16 Overijsselse Natura 2000-gebieden - 09 februari 2015 - Van 9 februari t/m 23 maart liggen er 16 ontwerp-beheerplannen voor Overijsselse Natura 2000-gebieden ter inzage. Het gaat om 12 plannen waarvoor de provincie Overijssel de voortouwnemer is en 4 plannen waarvan het ministerie van Economische zaken de voortouwnemer is. Lees verder

Ontwerp-beheerplannen voor 8 Gelderse Natura 2000-gebieden ter inzage! - 02 februari 2015 - Van 2 februari tot/met 16 maart liggen er 8 ontwerp-beheerplannen voor Gelderse Natura 2000-gebieden ter inzage. Het gaat om 5 plannen waarvoor de provincie Gederland voortouwnemer is en 3 plannen waarvan het ministerie van Economische zaken de voortouwnemer is. Lees verder

Ontwerp-beheerplan voor de Vlakte van de Raan -14 januari 2015 - Rijkswaterstaat heeft samen met het Ministerie van Economische Zaken een beheerplan opgesteld voor het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan. Het plan ligt van 13 januari tot en met 23 februari ter inzage. Lees verder

Periode terinzagelegging PAS gestart
-
10 januari 2015 - Van 10 januari 2015 tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage. Alle informatie is bereikbaar via: http://pas.natura2000.nl/til

Geen beschrijving

Brandgans- foto: Hans Gebuis

Inspraak ontwerp-beheerplannen De Wilck (102) en Donkse Laagten (107) - 29 december 2014 - De staatssecretaris van Economische Zaken en gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben de ontwerp-beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden De Wilck en Donkse Laagten vastgesteld. Het plan ligt vanaf maandag 29 december 2014, zes weken ter inzage.
Lees verder

Het beheerplan voor het Friese Merengebied is vastgesteld -17 december 2014 - De formele ter inzage legging van het definitieve Natura 2000-beheerplan Merengebied loopt van 8 december 2014 tot en met 16 januari 2015. Lees verder

Ontwerp-beheerplan Voordelta ter inzage - 27 november 2014 - Het beheerplan voor de tweede beheerplanperiode voor het Natura 2000-gebied Voordelta is in ontwerp vastgesteld. Lees verder