Aanwijzing Natura 2000-gebieden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst een Natura 2000-gebied aan in een aanwijzingsbesluit. De actuele aanwijzingsbesluiten zijn te vinden bij het betreffende gebied.
In zo'n besluit staat:

  • wat beschermd wordt (welke habitattypen en plant- en diersoorten en hun leefgebieden);
  • welke doelen gerealiseerd moeten worden (behoud, verbetering, uitbreiding);
  • de exacte begrenzing van het te beschermen gebied.

Stadia aanwijzingbesluiten

De voorbereiding van aanwijzingsbesluiten gebeurt via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat eerst een ontwerp-aanwijzingsbesluit wordt opgesteld en pas na inspraak het definitieve aanwijzingsbesluit.

Ontwerp-aanwijzingsbesluiten

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op ontwerp-aanwijzingsbesluiten, voordat de gebieden definitief aangewezen worden. Hiervoor kan iedereen de stukken digitaal inzien.
Belanghebbenden zijn (rechts)personen die rechtstreeks gevolgen ondervinden van de aanwijzingen.

Definitieve aanwijzingsbesluiten

Belanghebbenden kunnen tegen de definitieve aanwijzingsbesluiten in beroep gaan bij de rechtbank (in het verleden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State). Om beroep in te mogen stellen moeten belanghebbenden op het ontwerp-aanwijzingsbesluit van het betreffende Natura 2000-gebied een zienswijze ingediend hebben, of het niet eens zijn met het definitieve besluit door een wijziging ten opzichte van het ontwerp. Met uitzondering van Krammer-Volkerak, Zoommeer en Maas bij Eijsden zijn alle gebieden definitief aangewezen.

Wijzigingsbesluiten

Natura 2000-aanwijzingsbesluiten kunnen om verschillende redenen worden gewijzigd. Een wijzigingsbesluit kan de grenzen van het beschermde gebied veranderen, maar ook de lijst van habitattypen en soorten en de instandhoudingsdoelstellingen daarvoor. Een wijzigingsbesluit beschrijft alleen de veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke besluit. Het geldende aanwijzingsbesluit bestaat dus uit het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit inclusief alle eventuele wijzigingsbesluiten.

Een wijzigingsbesluit kan ook wijzigingen van meerdere gebieden tegelijk bevatten. U vindt de relevante delen van deze besluiten bij alle betreffende gebieden.De complete besluiten, voor alle betreffende gebieden bij elkaar, zijn hier te vinden.

Voor wijzigingsbesluiten gelden dezelfde procedures voor vaststelling en ter inzage legging als voor aanwijzingsbesluiten.

Digitale inzage aanwijzingsbesluiten

Het is mogelijk om Natura 2000-documenten digitaal in te zien. Dit betekent dat de aanwijzingsbesluiten, kaarten én de achtergronddocumenten waar deze documenten op gebaseerd zijn, vanaf deze website zijn in te zien. Ook is het mogelijk om documenten te downloaden.

Terug naar boven