Beleidskader Doelwijziging Natura 2000: informatie- en reactieronde gesloten

Sluiting reactieronde Beleidskader Doelwijziging Natura 2000

Het Natura 2000-doelensysteem wordt in de periode 2020-2023 geactualiseerd. In de periode van 28 november 2022 tot en met 20 januari 2023 is het Beleidskader Doelwijziging, onderdeel van de actualisatie, in concept gepubliceerd ter informatie en reactie door stakeholders. De reactietermijn is op 20 januari verstreken.

Het Beleidskader Doelwijziging is opgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Defensie. Ook experts van provincies en maatschappelijke organisaties hebben input gegeven.

De binnengekomen reacties worden gebruikt om het beleidskader te verbeteren. Daarna wordt het Beleidskader Doelwijziging vastgesteld door de minister voor Natuur & Stikstof met mede-akkoord van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie. De definitieve versie van het Beleidskader Doelwijziging zal te zijner tijd worden gepubliceerd op deze website.

Download het Concept Beleidskader Doelwijziging.pdf

Terug naar boven