Wie doet wat

De staatssecretaris van EZ wijst een natuurgebied aan als Natura 2000-gebied met een aanwijzingsbesluit.

Voor het opstellen van beheerplannen zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende leden van het bevoegde gezag over de taken en rollen die zij vervullen.
Zie ook de Beslisnotitie voortouwnemer

In vrijwel alle gevallen zijn er meerdere overheden betrokken. Daarbij is het steeds de partij die het grootste aandeel heeft in een gebied die het voortouw neemt. Dat is steeds één van de 15 onderstaande overheden:

    • Ministerie van Economische Zaken
    • Ministerie van Infrastructuur & Milieu
    • Ministerie van Defensie
    • De twaalf provincies

Voor ieder beheerplan wordt een 'frontoffice' en een 'backoffice' ingericht.
De frontoffice wordt gevormd door de voortouwnemer die het gezicht is naar de buitenwereld.
In de backoffice zitten de overige vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen voor het betreffende gebied.
De voortouwnemer regisseert het proces, zorgt dat de afspraken tussen de partijen tot stand komen en bewaakt de uitvoering daarvan.

In het hele proces om te komen tot een aanwijzingsbesluit en een beheerplan worden alle belanghebbenden (overheden, bewoners, bedrijven, recreanten, etc.) zo intensief mogelijk betrokken.
Daarnaast bestaat voor alle belanghebbenden de mogelijkheid om via het juridische traject op het ontwerp-aanwijzingsbesluit en het ontwerp-beheerplan een zienswijze in te dienen. Daarna kan nog tegen de definitieve versie van het aanwijzingsbesluit en het beheerplan in beroep worden gegaan.