Het Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000

Het Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000 is in april 2008 opgericht door de Regiegroep Natura 2000 om de totstandkoming van de Natura 2000-beheerplannen te regisseren en te coördineren zodat de beheerplannen binnen de daarvoor gestelde termijnen gereed zijn. Eind 2011 is het Regiebureau Natura 2000 opgeheven en zijn haar taken voor het overgrote deel overgenomen door de Programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken. De Programmadirectie is inmiddels opgeheven en heeft haar taken overgedragen aan de lijndirectie Natuur en Biodiversiteit.