Platform Maatschappelijke Organisaties

Het Platform Maatschappelijke Organisaties (PMO) is in juli 2008 opgericht door het Regiebureau Natura 2000. Het PMO is een orgaan waarin verschillende maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. In het PMO wordt gesproken over verschillende lopende zaken binnen Natura 2000. Het PMO kan ook diverse initiatieven ontwikkelen. Het is aan de deelnemers om het PMO in te zetten daar waar dit een nuttige bijdrage kan leveren aan de voortgang van het N2000 proces.

Doelstellingen

Het doel van het PMO is om bij een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties voldoende draagvlak te verkrijgen voor de uitvoering van het Natura 2000 programma. Hierbij is overwogen dat een gebrek aan communicatie en informatie bij belangrijke maatschappelijke spelers vaak de oorzaak is van misverstanden over de gang van zaken bij de uitvoering. Tevens kunnen de maatschappelijke organisaties vanuit hun positie een belangrijke inbreng en informatie leveren waar de bevoegde gezagen weer hun voordeel mee kunnen doen.

Samenstelling PMO

De samenstelling van het PMO reflecteert de hierboven beschreven doelstellingen. Naast belangrijke maatschappelijke organisaties uit de hoek van het bedrijfsleven en de natuur- en milieubeweging zit een aantal vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen (IPO namens de provincies, I&M, EZ en Defensie) aan tafel. Zoals de naam al aangeeft wil het PMO een platform zijn voor overleg en hoewel alle partijen op voet van gelijkheid aan tafel zitten, is de rol van de bevoegde gezagen toch vooral die van waarnemer en van bron van eerstehands informatie.

Gespreksonderwerpen en procedure

De reikwijdte van het PMO reflecteert de taakopdracht van het Regiebureau Natura 2000. Dit betekent dat alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan het beheerplanproces Natura 2000 aan de orde kunnen komen. In eerste instantie gaat het daarbij om onderwerpen van algemeen belang (dit in tegenstelling tot situaties in specifieke N2000 gebieden). Deze onderwerpen kunnen zowel betrekking hebben op de knelpunten die door de maatschappelijke organisaties (of de bevoegde gezagen) in het proces, de organisatie en de procedure kunnen worden ervaren als op vraagstukken m.b.t. specifieke gebruikskwesties. Het Regiebureau nodigt de maatschappelijke organisaties uitdrukkelijk uit om onderwerpen die zij belangrijk achten, te agenderen. Vast agendapunt zal in ieder geval zijn "actuele ontwikkelingen" in te brengen door zowel de maatschappelijke organisaties als de bevoegde gezagen.

Deelnemers:

Dhr G. de Peuter (EZ) - voorzitter
Mw W. Jansen-Olivier (EZ) - secretaris
Dhr J. Rijkhoff (VNO-NCW)
Dhr F. Bloot (Regiegroep Recreatie & Toerisme)
Mw N. Sangers (Staatsbosbeheer)
Dhr J. de Graeff (Natuurmonumenten)
Dhr G. van ’t Klooster (LTO)
Dhr H. Litjens (ZLTO)
Dhr H. Bartelink (De Landschappen)
Dhr S. Akkermans (Natuur en Milieu)
Dhr F. Wouters (Vogelbescherming)
Dhr R. Willems (RWS)
Dhr H. van Leeuwe (Defensie)
Dhr G. Beukema (IPO)