Factsheets

Het Regiebureau Natura 2000 heeft een aantal factsheets ontwikkeld om belangrijke thema’s snel inzichtelijk te maken.

Factsheet Natura 2000 en Biodiversiteit
Deze factsheet legt uit wat biodiversiteit is en wat de economische waarde en het belang van biodiversiteit zijn. Daarnaast gaat de factsheet kort in op het beleid en de wetgeving in relatie tot biodiversiteit, zowel in Nederland als wereldwijd.

Factsheet Beheerplannen Natura 2000
Deze factsheet gaat in op de beheerplannen die voor alle Natura 2000-gebieden gemaakt worden. De beheerplannen zijn het centrale instrument binnen Natura 2000 om de instandhoudingsdoelstellingen te halen. Het beheerplan geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen over de benodigde maatregelen en de activiteiten die al dan niet kunnen plaatsvinden.

Natura 2000 en Vergunningverlening
Activiteiten met een verslechterend of significant verstorend effect op de beschermde natuurwaarden in Natura 2000-gebieden zijn vergunningplichtig. Deze factsheet geeft een overzicht van het wettelijk kader, het proces van vergunningverlening en de verschillende toetsen en waar u een vergunning kunt aanvragen.

Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water
In deze Factsheet wordt aangegeven hoe de afstemming tussen KRW en Natura 2000 plaatsvindt.

Natura 2000 en Bestemmingsplannen
Deze factsheet gaat in op de relatie tussen Natura 2000  en gemeentelijke bestemmingsplannen.