Conferenties Natura 2000

Een van de taken van het Regiebureau Natura 2000 - en zeker niet de onbelangrijkste - is de overdracht en borging van kennis. Het Steunpunt en Regiebureau Natura 2000 hebben veel kennisproducten opgeleverd. Deze kennis is door onder anderGeen beschrijvinge werkconferenties en bijeenkomsten door het Regiebureau verspreid.

Naast de verspreiding tijdens conferenties heeft het Steunpunt Natura 2000 ook alle beschikbare (en door de Regiegroep geaccordeerde) kennis gebundeld in een Naslagwerk Natura 2000.

Slotmanifestatie 13-12-11

Het Regiebureau Natura 2000 neemt afscheid met een vooruitblik naar 2030

Op 13-12-11 heeft de slotmanifestatie ‘Natura 2000, een kwart eeuw later’ van het Regiebureau Natura 2000 plaatsgevonden. Hoewel het Regiebureau eind van het jaar ophoudt te bestaan, gaat het werken aan het Natura 2000-netwerk door. In plaats van terug te blikken op de afgelopen periode, wilde het Regiebureau juist vooruit kijken op waar we uit kunnen en willen komen met en door Natura 2000.

Tijdens deze slotmanifestatie gaven drie gastsprekers hun visie op natuur en Natura 2000 in 2030. Deltacommissaris drs. Wim Kuijken deed dit vanuit het oogpunt van natuur en veiligheid, drs. Tom Bade (directeur Triple E) is ingegaan op de verbinding van natuur met economie en schrijfster en filosofe dr. Joke Hermsen sprak over het begrip tijd in relatie tot natuur.

De heer Meine Bruinsma, directeur van het Regiebureau Natura 2000, memoreerde in zijn afscheidsrede dat Natura 2000 veel ingewikkelder is dan het zich op het eerste gezicht laat aanzien. In haar 3½ jarig bestaan heeft het Regiebureau - in samenwerking met de bevoegde gezagen en de in het Platform Maatschappelijke Organisaties vertegenwoordigde belangenorganisaties - gewerkt aan het oplossen van knelpunten en veel kennis samengebracht om het beheerplanproces vooruit te helpen. Deze kennisproducten zijn hier terug te vinden.

Tijdens de manifestatie vond ook de finale plaats van de in september van dit jaar door het Regiebureau Natura 2000 uitgeschreven prijsvraag Jong NATUURtalent gezocht met de centrale vraag: Hoe wil je dat de natuur er in 2030 voorstaat en hoe komen we daar?

Op deze pagina vindt u een goede weergave van alles wat zich die dag heeft afgespeeld.

Conferentie monitoring (2011)

Op 13 oktober 2011 heeft het Regiebureau Natura 2000 een werkconferentie monitoring georganiseerd.Deze conferentie richtte zich op de monitoring van Natura 2000 in de brede zin. Dat betekent dat niet alleen de ecologische monitoring, maar ook de monitoring die gericht is op de evaluatie van doelbereik van de beheerplannen werd toegelicht. Het programma van Eisen diende als uitgangspunt voor deze conferentie.

Het doel van de conferentie was om met elkaar kennis te delen over de inrichting van de monitoring, de bestaande meetnetten en de monitoring in de praktijk. Daarnaast is er gediscussieerd over hoe de toekomst van de monitoring er uit zou kunnen komen te zien en welke mensen hier, op welke manier bij betrokken kunnen worden.

Verslag van de conferentie

Presentatie Anne Schmidt - Alterra

Presentatie Meinte Engelmoer- Provincie Fryslân 

Presentatie Suzanne Stuijfzand - RWS

Geen beschrijving

Conferentie Kennisoverdracht (2011)

Op 12 mei 2011 heeft de Conferentie ‘Kennisoverdracht: nu en in de toekomst’ in Driebergen plaatsgevonden. Tijdens de conferentie was de heer Henk Bleker, staatssecretaris van EL&I ook aanwezig. De drie plenaire onderwerpen waren PAS, water en vaststellen beheerplannen. In de middag zijn 13 onderwerpen behandeld in een open space setting. Ook deze conferentie stond weer in het teken van kennis overdracht, kennis delen en kennis geven. Bijgevoegd verslag geeft een goede weergave van alles wat zich die dag heeft afgespeeld.

Conferentie Waterdag Natura 2000 (2010)

Op 2 juni 2010 vond de Waterdag Natura 2000 plaats in Utrecht. In een groot deel van de Natura 2000-beheerplannen speelt water een vitale rol. Bij het opstellen van deze beheerplannen werd duidelijk dat het realiseren van de vereiste watercondities een lastige opgave is, van dezelfde orde als het stikstofvraagstuk.

Het Regiebureau heeft in samenwerking met de Voorbereidingsgroep Water en Natuur twee bijeenkomsten georganiseerd; een expertmeeting op 14 april 2010 waarvan de ervaringen en uitkomsten zijn verwerkt in de Strategie Water en Natura 2000 en een conferentie op 2 juni 2009. Tijdens de laatste bijeenkomst werd de Strategie Water en Natura 2000 vastgesteld. Op deze pagina kunt u alles nog eens teruglezen.

Conferentie Kennisleemten (2009)

Op 18 mei 2009 heeft de conferentie ‘Kennisleemten’ plaatsgevonden in Driebergen. Het doel van de dag was waar mogelijk kennisleemten in te vullen en op te sporen. Dit werd aan de hand van een aantal workshops gedaan en in de middag was een informatiemarkt ingericht. Tijdens deze markt was volop gelegenheid om de kennis heen en weer te laten stromen. Vragen die niet op deze dag konden worden beantwoord, werden door het Steunpunt en Regiebureau Natura 2000 in behandeling meegenomen. Klik hier voor het verslag.

Conferentie 2008

Op 24 november 2008 vond een Open Space Bijeenkomst plaats in Driebergen. Het thema van deze conferentie was ‘Wat maakt een Natura 2000-beheerplan uitvoerbaar en hoe kom je daar?’ Deze dag stond met name in het teken van de snelle ontmoetingen, het leggen van contacten en het uitwisselen van kennis. Klik hier voor het verslag.

Conferentie 2007

Op 26 september 2007 vond in Den Haag de eerste conferentie plaats van het Steunpunt Natura 2000. Het thema van deze conferentie was ‘Beheerplannen: regionale inkleuring en landelijke kaders’.
De komende jaren moeten de bevoegde gezagen samen zowel proces als inhoud voor het beheerplan Natura 2000 ontwikkelen. Samen ontwikkelen betekent dat ieder zijn steen(tje) bijdraagt. Dat betekent ook dat samen moet worden nagedacht over de aanpak en de oplossingen. Wat voor anderen bruikbaar is delen, maar maatwerk en eigenheid per gebied blijven bestaan. Innovaties krijgen een plek. Aan het einde van de dag zal de ‘officiële’ start van het Steunpunt Natura 2000 worden gevierd in aanwezigheid van de leden van de Regiegroep Natura 2000. Klik hier voor het verslag.