Bibliotheek

Op deze pagina vindt u (links naar) rapporten, brochures, folders etc. aan die op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan het proces om te komen tot beheerplannen.
De stukken zijn in PDF formaat tenzij andersvermeld en gesorteerd op uitgever, gevolgd door de titel.

Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)

De Commissie heeft een factsheet gemaakt over de manier waarop Natura 2000 aan de orde komt in de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.).

Factsheet Natura 2000 en m.e.r.

Europese commissie

Algemene publicaties over Natura 2000 :

Samenwerken voor de natuur
Brochure over de beheersimplicaties van Natura 2000 in de verschillende vormen van landgebruik en een verkenning van de  beschikbare opties om in samenwerking met de verschillende belangengroepen Europa’s rijke biodiversiteit duurzaam te handhaven.

Ontdek de natuur in Europa
Natura 2000 flyer voor scholen

Natura 2000 in de bossfeer „Uitdagingen en kansen”
Dit document is bedoeld om de rol van bossen en bosbouw in het ecologische netwerk Natura 2000 te verduidelijken zodat exploitanten en beheerders gemakkelijker met de vereisten van Natura 2000 kunnen omgaan.

Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000

Basisartikel Natura 2000 -artikel vrij te gebruiken - (PDF / MS-WORD)
Om het schrijven van artikelen voor regionale bladen te vergemakkelijken, heeft het Regiebureau in samenwerking met de bevoegde gezagen een artikel laten schrijven dat als basis kan dienen voor artikelen in bijvoorbeeld Huis-aan-huis bladen, eventueel aangevuld met Regionaal Natura 2000-nieuws. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om plaatselijke Natura 2000-gebieden onder de aandacht te brengen in het algemeen of koppelen aan geplande rondleidingen of inspraakmomenten.
Heb je een artikel geplaatst gekregen, dan horen wij dat graag en we stellen het op prijs om het artikel te ontvangen. Hetzij per post, hetzij per mail.

Wegwijzer Natura 2000
Het Regiebureau Natura 2000 heeft in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Defensie en Verkeer & Waterstaat deze wegwijzer ontwikkeld. De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in Natura 2000. In de wegwijzer worden globaal het proces en de processtappen van Natura 2000 beschreven inclusief de rol die belanghebbenden daarin hebben.

Ministerie van Economische Zaken

Notitie ‘Bestaande activiteiten in relatie tot Natura 2000’ (juli 2014)
De notitie 'Bestaande activiteiten in relatie tot Natura 2000', is opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Dat is gebeurd mede op verzoek van VNO-NCW; VNO-NCW heeft ook kritisch meegelezen en praktijkvoorbeelden aangedragen.

De notitie is bedoeld om de praktijk inzicht te geven in:

  • De juridische kaders voor bestaande activiteiten in en rond de Natura 2000-gebieden
  • Het beleid op dit punt voor beheerplannen

De regelgeving op dit vlak is complex en is de afgelopen jaren ook enkele keren gewijzigd.

De notitie behandelt de vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de uitzonderingen daarop die voor bestaandeactiviteiten kunnen gelden. Daarbij worden ook de begrippen ‘project, ‘passendebeoordeling’, ‘andere handeling’, ‘bestaande projecten’ en ‘bestaand gebruik’ kortbesproken. Aan het einde van de notitie is in een matrix nog eens inzichtelijkgemaakt wat voor bestaande en nieuwe activiteiten geldt in het licht van het vergunningenregime.

De notitie is geen handleiding voor het aanvragen ofverlenen van vergunningen of het opstellen van beheerplannen. Centraal staan de verduidelijking van de kaders en relevante begrippen voor bestaande activiteiten in en rond Natura 2000 gebieden.

Urgent bedreigde typische soorten Natura 2000 (Alterra-rapport 1909)
In opdracht van het ministerie van EZ maakte Alterra een inventarisatie van benodigde urgente acties voor kwaliteitsbehoud van Natura 2000-habitattypen. Als onderdeel daarvan is onderzocht welke typische soorten en vegetatietypen op korte termijn uit Nederland dreigen te verdwijnen. Beide kwaliteitsaspecten (typische soorten en vegetatietypen) behoren bij de habitattypen waarvoor Nederland Europese verplichtingen is aangegaan. De typische soorten zijn tevens een van de kwaliteitsaspecten waarop de landelijke staat van instandhouding van habitattypen wordt beoordeeld. Voor kwaliteitsbehoud op landelijk niveau is een zorgvuldige omgang met urgent bedreigde typische soorten en vegetatietypen in de praktijk van natuurbeheer van belang. Duidelijk is evenwel dat de geïdentificeerde urgent bedreigde typische soorten en vegetatietypen geen aparte juridische status hebben.  

Via deze link (Let op: bestand is 245 mb ) kunt u een zip-file downloaden met daarin naast het rapport een overzicht van de urgent bedreigde typische soorten per gebied, verspreidingskaarten en soort- en vegetatietypebeschrijvingen.
Een uitgebreide toelichting over de inhoud van dit bestand vindt u hier.

Geen beschrijving

Het Natura 2000-doelendocument  

Samenvatting  Engels: Natura 2000-targets summary
Het Natura 2000-doelendocument is een beleidsdocument van het ministerie van EZ (voorheen het ministerie van LNV). Het geeft voor de 162 Natura 2000-gebieden het kader voor de aanwijzingsbesluiten en geeft tevens sturing aan de vervolgens op te stellen Natura 2000-beheerplannen. Beide zijn belangrijke stappen bij de implementatie van het Europese Natura 2000 netwerk in Nederland. Uitgaande van de documenten die eerder zijn gehanteerd bij de selectie en de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden, staat in het Natura 2000-doelendocument de systematiek voor de formulering van de Natura 2000-doelen, zowel op landelijk als op gebiedsniveau uiteengezet. Tevens geeft het Natura 2000 doelendocument de criteria voor de begrenzing van de Natura 2000-gebieden.

Het Natura 2000-profielendocument
Het Natura 2000 profielendocument is een achtergronddocument van het ministerie van EZ (voorheen het ministerie van LNV). Dit profielendocument bevat de profieldocumenten van de habitattypen (Bijlage I van de Habitatrichtlijn), de habitatsoorten (Bijlage II van de Habitatrichtlijn) en de vogelsoorten (Vogelrichtlijn). Het betreft in totaal 51 habitattypen, 36 habitatsoorten en 95 vogelsoorten. Het document geeft een toelichting op verschillende ecologische kenmerken en vereisten van de
habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten uit het Natura 2000-doelendocument (LNV 2004) waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen en instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. Het profielendocument geeft een beschrijving op landelijk niveau. De profieldocumenten geven geen specifieke beschrijvingen op het niveau van afzonderlijke Natura 2000-gebieden, een enkele uitzondering daargelaten over het huidige voorkomen in Nederland.

Literatuurlijst onderzoeken rondom recreatie en natuur
Bovenstaande link brengt u bij een literatuurlijst met een overzicht van beschikbare onderzoeken rondom recreatie en natuur. De lijst is een eerste aanzet en is samengesteld door het Ministerie van LNV, maar bevat ook verwijzingen naar onderzoeken van andere instanties. De lijst dateert van augustus 2010, maar pretendeert niet volledig te zijn (aanvullingen kunnen worden doorgegeven via het contact formulier).

Juridische status beheerplan
Notitie (met het karakter van een handreiking) die betrekking heeft op de juridische status, doorwerking en houdbaarheid van beheerplannen.

Juridische aspecten stikstofaanpak De Peel
Notitie (met het karakter van een handreiking) die ingaat op de juridische aspecten van de stikstofparagraaf Natura 2000 in relatie tot het beheerplan De Peel.

Nota van Antwoord
Deze Nota van Antwoord heeft betrekking op de aanwijzing van 111 Natura 2000-gebieden. Zij vormen de eerste tranche van in totaal 162 gebieden, excl. de mariene gebieden. De Nota van Antwoord vormt daarmee het uitgangspunt voor de definitieve aanwijzing van de 111 Natura 2000-gebieden waarvoor begin 2007 de ontwerp-aanwijzingsbesluiten ter inzage hebben gelegen.

Natuurmonumenten

Ecologie vs. economie? Flexibele oplossingen binnen het Natura 2000-beleid
Afstudeeropdracht ‘Ecologie vs. economie? flexibele oplossingen binnen het Natura-2000 beleid’ uitgevoerd door Esther Vogelaar voor Natuurmonumenten .

Geen beschrijving

Provinciale milieufederaties/LEI

Innovaties rond Natura 2000-gebieden; Kansen en mogelijkheden voor agrarische bedrijven.
De Provinciale Milieufederaties hebben met LEI kansen en mogelijkheden onderzocht voor agrarische bedrijven rond Natura 2000-gebieden. In het rapport zijn de mogelijkheden op een rijtje gezet.

Klikt u op deze link (externe link ) voor meer info en/of voor het bestellen van gedrukte exemplaren.

Geen beschrijving

Rijkswaterstaat

Natura 2000 in de Voordelta
Onder de titel 'Belangen Beheren' is een boekje verschenen over Natura 2000 in de Voordelta. Het boekje staat vol met tips over hoe je zoveel mogelijk natuur kan beschermen en tegelijkertijd bestaand gebruik kan handhaven. Klik op de titel om het boekje te downloaden (8mb-pdf).

Vogelbescherming

Natura 2000 en weidevogels  (externe link)
In haar visie 'Natura 2000 en weidevogels' laat Vogelbescherming zien dat het heel goed mogelijk is om ogenschijnlijk tegenstrijdige beschermingseisen met elkaar te verenigen. Begin 2009 is er onrust ontstaan over het samengaan van Natura 2000-doelen en weidevogeldoelstellingen. In Nederland zijn veel Natura 2000-gebieden aangewezen op grond van belangrijke aantallen broedende moerasvogels zoals roerdomp, of overwinterende watervogels zoals kleine zwaan. In enkele van deze gebieden die meer agrarisch zijn, komen ook grote populaties weidevogels voor.

.

Geen beschrijving Geuldal-Koninginnepage, foto: Remko van Rosmalen.