Kleine wijzigingen in de begrenzing van natura 2000-gebied Weerribben

donderdag 23 maart 2017 - De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft naar aanleiding van verzoeken van twee bedrijven de begrenzing van het Natura 2000-gebied Weerribben aangepast.

Het gaat om wijzigingen van ondergeschikte aard en betreft exclavering van bestaande bebouwing, erven en verhardingen op de kaart.

Het besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Terinzagelegging

Op de website Beschermde natuur in Nederland kunnen de besluiten van 17 maart 2017, met kenmerk DGAN-NB/17021614 respectievelijk van 14 maart 2017, met kenmerk DGAN-NB/17021846, en de daarbij horende detailkaarten, en de gewijzigde kaart van het Natura 2000-gebied Weerribben (datum kaartproductie 10-02-2017) digitaal worden ingezien van 23 maart tot en met 3 mei 2017.

Gedurende deze periode zijn de documenten (tijdens reguliere openingstijden) ook in te zien op het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Bezwaar maken

Tegen deze besluiten kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten bekend zijn gemaakt schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
  • de gronden van bezwaar