Friese beheerplannen rondom het Koningsdiep vastgesteld

woensdag 15 februari 2017 - De drie beheerplannen voor gebieden rondom het Koningsdiep zijn vastgesteld. Het gaat om de gebieden Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen en Van Oordt’s Mersken. Deze gebieden liggen langs de loop van de Friese beek Alddjip (Ouddiep of ook Koningsdiep).

Geen beschrijving


Dit heeft de staatssecretaris op 15 februari in de Staatscourant bekendgemaakt.

Van 16 februari tot en met 29 maart 2017 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De definitief vastgestelde Natura 2000-beheerplannen en de nota van antwoord zijn te vinden op de website Beschermde Natuur in Nederland


Gedurende de terinzagelegging van 15 februari 2017 tot en met 29 maart 2017 zijn de documenten tijdens reguliere openingstijden ook in te zien op:

 • Ministerie van Economische Zaken

  Bezuidenhoutseweg 73
  2594 AC Den Haag

 • Provinciehuis Fryslân
  Tweebaksmarkt 52
  8911 KZ Leeuwarden

  Mogelijkheid tot beroep instellen
  Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens de Wet natuurbescherming (art. 8.1) alleen open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

  Wie mag beroep instellen
  Tegen het beheerplan hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in beroep te gaan. Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het ontwerp-beheerplan zienswijzen hebben ingediend, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de rechtbank. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, vanaf de dag na die waarop het beheerplan ter inzage is gelegd.

  Hoe kunt u beroep instellen
  De beroepstermijn start op 16 februari 2017 en duurt tot en met 29 maart 2017. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar de rechtbank van het arrondissement waar de gemeente waar u woonachtig bent onder valt. Zie voor de onderverdeling van gemeenten over de verschillende rechtbanken (arrondissementen): https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken
  U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening. Het instellen van beroep schorst niet de werking van het beheerplan. De behandeling van het beroep verloopt verder via de rechtbank.

  Meer weten en contactGeen beschrijving
  Voor meer informatie kunt u de Procedurewijzer lezen. Deze is te vinden via www.rijksoverheid.nl/natura2000. Voor algemene vragen over de vaststellingsprocedure kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): 088 042 42 42 (lokaal tarief).
  foto 1: Wijnjeterper Schar

  foto 2: Van Oordt's Mersken