Definitieve vaststelling beheerplan Lingegebied & Diefdijk-Zuid

woensdag 22 maart 2017 - Vandaag is het beheerplan voor dit in Gelderland en Zuid-Holland gelegen Natura 2000-gebied gepubliceerd.

De definitieve vaststelling door de Staatssecretaris van Economische Zaken en de colleges van gedeputeerde staten van Gelderland en Zuid-Holland is bekend gemaakt in de Staatscourant.

Terinzagelegging

Het definitieve Natura 2000-beheerplan, de nota van antwoord en de procedurewijzer zijn digitaal in te zien vinden op de website Beschermde natuur in Nederland.

Gedurende de terinzagelegging van 22 maart tot en met 2 mei 2017 zijn de documenten tijdens reguliere openingstijden ook in te zien op:

 • Ministerie van Economische Zaken

  Bezuidenhoutseweg 73
  2594 AC  Den Haag

 • Provincie Gelderland

  gebouw Marktstate
  Eusebiusplein 1a
  6811 HE  Arnhem

 • Provinciehuis Zuid-Holland

  Zuid-Hollandplein 1
  2596 AW  Den Haag

  Mogelijkheid tot beroep instellen

  Tegen specifieke onderdelen van het beheerplan kan beroep ingesteld worden. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en tegen de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

  Wie mag beroep instellen

  Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het ontwerpbeheerplan zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de rechtbank. Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerpbeheerplan naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken.

  Hoe kunt u beroep instellen

  De beroepstermijn start op 23 maart en duurt tot en met 3 mei 2017. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar de rechtbank van het arrondissement waar de gemeente waar u woont, onder valt. Zie voor de onderverdeling van gemeenten over de verschillende rechtbanken (arrondissementen): www.rechtspraak.nl 
  U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit, en uw handtekening. Het instellen van beroep schorst de werking van het beheerplan niet. De behandeling van het beroep verloopt verder via de rechtbank.

  Meer weten en contact

  Voor meer informatie kunt u de Procedurewijzer lezen.
  Voor algemene vragen over de vaststellingsprocedure kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl):
  088 042 42 42 (lokaal tarief).