Beheerplannen voor Mantingerzand, Mantingerbos en Dwingelderveld definitief vastgesteld

donderdag 08 december 2016 - De beheerplannen voor de drie Drentse Natura 2000-gebieden liggen ter inzage van 8 december 2016 tot en met 25 januari 2017.

De beheerplannen voor het Mantingerzand, Mantingerbos en Dwingelderveld zijn nu definitief door gedeputeerde staten van de provincie Drenthe vastgesteld.

Alle zienswijzen die naar aanleiding van de terinzagelegging zijn ingediend, staan in een Nota van Antwoord, evenals de argumentatie over hoe de provincie de zienswijzen heeft gebruikt.

Voor degenen die in de vorige fase een zienswijze hebben ingediend, voor degenen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen en over de ambtshalve wijzigingen bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het vastgestelde beheerplan. Deze tweede ter inzagelegging start op 8 december 2016 en eindigt op 25 januari 2017.

Spelregels terinzagelegging

De inspraakprocedure vindt plaats op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De start van de terinzagelegging van de definitieve beheerplanĀ­nen is bekend gemaakt in de verschillende lokale bladen en op de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/natura2000). De inspraakperiode voor de vastgestelde beheerplannen Mantingerzand, Mantingerbos en Dwingelderveld duurt 6 weken en loopt van 8 december 2016 tot en met 25 januari 2017.

Tijdens de inspraakperiode kunt u de definitief vastgestelde Natura 2000-beheerplannen en de Nota van Antwoord digitaal inzien. Deze documenten zijn vanaf van 8 december 2016 tot en met 25 januari te raadplegen op de website van de provincie Drenthe.

De stukken liggen ook ter inzage bij:

  • gemeente Midden-Drenthe: Raadhuisplein 1, Beilen (Mantingerzand en Mantingerbos)
  • gemeente Westerveld: Raadhuislaan 1, Diever (Dwingelderveld)

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?

Tegen de definitieve beheerplannen kunt u tijdens de termijn van tervisielegging in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u bellen met het klantcontactcentrum van de provincie Drenthe:
0592 - 365 555