Beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem vastgesteld

donderdag 22 september 2016 - De Minister van Infrastructuur & Milieu (I&M), de Staatssecretaris van Economische zaken (EZ) en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland hebben het Natura 2000 beheerplan Loevestein,Pompveld & Kornsche Boezem vastgesteld. De provincie Gelderland begeleidt het proces en legt het plan ter visie.

Terinzagelegging

De bekendmaking van deze vaststelling is op 22 september 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Het beheerplan ligt van 29 september tot en met 9 november 2016 ter inzage.

Het plan is digitaal te bekijken via www.gelderland.nl/natura2000.
Daarnaast kunt u het plan inzien bij de provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem of bij provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch (openingstijden ma. t/m vr. van 8.30 – 16.30 uur).

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?

Tegen het definitieve beheerplan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State. De beroepstermijn is van 20 september tot en met 31 oktober 2016. Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;
  • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen; uw naam en adres, de datum en uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep en voor het indienen vaneen verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd zie: www.raadvanstate.nl.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen het beheerplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen het besluit van de vaststelling van het definitieve beheerplan met de argumenten die u in uw zienswijze heeft gebruikt, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.
Tot slot: u kunt niet tegen het gehele definitieve beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die daarvoor zijn opgenomen.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met het Gelderse provincieloket: 026 359 99 99 (lokaal tarief) of e-mailen informatieloket@gelderland.nl